برنامه 15 مهر 92

کارشناس یزدانی

هفته دوازدهم

راه آهن 1-2 تراکتور داور فغانی

از نظر کارشناس این برنامه بهادر عبدی بازیکن راه آهن در نیمه دوم باید اخراج می شد.

صبا 1-1 پرسپولیس داور حق وردی

یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه صبا اتفاق افتاد که از نظر آقای یزدانی صحنه برای کارشناسی مناب نبود.

 ** بازی سپاهان – مس صحنه داوری نداشت.